PROTEIN POKE
 
image
스파이시 연어 & 참치
Spicy salmon & Tuna Protein Poke

중량

493g

칼로리

731.06kcal

단백질

35.22g
image
닭가슴살 & 아보카도 & 낫또
Chicken breast & Avocado & Natto Protein Poke

중량

593g

칼로리

955.28kcal

단백질

52.41g
image
육회
Beef tartare Protein Poke

중량

493g

칼로리

811.63kcal

단백질

38.36g
가맹문의